De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2021 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.065 euro per dagdeel per OR (was in 2020: 1055 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per OR-lid net als in 2020. Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtlijn, bedoeld om houvast te geven aan ondernemer en ondernemingsraad (or) over de kosten voor te volgen scholing.

OR-leden hebben een wettelijk recht op scholing. De ondernemer is verplicht de leden van de OR minimaal 5 dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing te volgen die zij voor hun taak als OR-lid nodig oordelen. Ondernemingsraden en ondernemers hebben er allebei baat bij als de OR een deskundige en gelijkwaardige sparringpartner is voor de ondernemer. Het is daarom belangrijk dat OR-leden specifieke trainingen kunnen volgen. Dat zorgt ervoor dat een OR meerwaarde heeft voor de organisatie en een goede belangenbehartiger is voor de medewerkers. Bovendien is het belang van scholing tijdens de coronacrisis alleen maar toegenomen. De OR heeft te maken met ontwikkelingen als flexibilisering, technologische ontwikkelingen en toenemende werkdruk. Dat vraagt veel van ondernemingsraden die regelmatig van samenstelling wisselen en zeker van nieuwe leden. Erkende opleiders bereiden de OR(-leden) goed voor op hun rol en zorgen dat de OR een sterke, gelijkwaardiger gesprekspartner is voor de ondernemer en anderen.

bron: sociaal economische raad